309 Main street, Pentincton, BC V2A 5B7

P: 250. 490. 8803