309 Main street
Pentincton, BC, V2A 5B7

P: (250) 490-8803